Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nbdevelopm/domains/nbdevelopment.co.th/public_html/noble-furniture/wp-content/themes/suzette-an-elegant-blogging-theme/framework/functions/misc.php:57) in /home/nbdevelopm/domains/nbdevelopment.co.th/public_html/noble-furniture/wp-content/themes/suzette-an-elegant-blogging-theme/framework/functions/misc.php on line 56

QUALITY

LIFE TIME WARRANTY

สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตแล้วทุกชิ้น ตามมาตรฐานสูงสุด เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน ครอบคลุมถึงวัสดุ และข้อบกพร่องจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกัน

การขอรับสิทธิ์ประกันสินค้า

กรุณานำใบรับประกันสินค้าแสดงก่อนรับสิทธิ์ เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันสินค้านี้ หากท่านไม่มีใบรับประกันสินค้ามาแสดงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิต (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด)

นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต  และความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, และสินค้าสั่งตัด สั่งผลิต นอกเหนือจากแบบที่ตกลง

หากทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน

ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน

หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
สินค้าที่นอกเหนือการรับประกัน ได้แก่ หลอดไฟทุกชนิด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน
 • รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต

–  บานพับ

–  รางลิ้นชัก

–  รางสไลด์

 • พื้นเตียง
 • โครงตียง
 • คานรับน้ำหนัก
 • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
สินค้าเฟอร์นิเจอร์สำหรับออฟฟิศ , โต๊ะทำงาน , ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์
 • รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต

–  บานพับ

–  รางลิ้นชัก

–  รางสไลด์

 • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
สินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดโซฟา
 • รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต

–  รางลิ้นชัก

–  รางสไลด์

–  ล้อเลื่อน

 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสื่อมสภาพจากการใช้งานเช่น ฟองน้ำยุบตัว, หนังแท้ยืดตัวจากการใช้งานปกติ หรือความเสียหายของวัสดุหุ้มโซฟา เช่น รอยขีดข่วน, คราบสกปรก, รอยเปื้อน, ขาด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, ความเปียกชื้น, และความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท
 • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
สินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว
 • รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต

–  บานพับ

–  รางลิ้นชัก

–  รางสไลด์

–  ท๊อปหิน

 • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

THE END

Copyrights © 2016-2017 NB Development Co., Ltd. All Rights Reserved.